5x Stmieva? 2 Fibaro

271.00

SKU: 5XFIBEFGD-213 Category:

Description

Zv?hodnen? sada obsahuje 5x Fibaro Stmieva? 2

Fibaro Dimmer 2 je priamym n?stupcom svojho predchodcu, ve?mi ob??ben?ho Fibaro Dimmer. V svojom tele okrem toho, ?o zdedil po predch?dzaj?cej verzi?, nesie aj novinky, medzi ktor? patr?:

– Automatik?, samo kalibr?cia

– Meranie spotreby

– 2 vodi?ov? in?tal?cia

– Z-Wave 500 ?ip

– Z-Wave PLUS certifik?cia

– Vstavan? konfigura?n? LED di?da

– Nov?, v??ie termin?ly pre vodi?e

Nechajte si rozsvieti? V? domov

Senzor tak mal?, ?e sa zmest? za V? vyp?na? sa v kombin?ci? s cel?m syst?mom st?va jednou z hlavn?ch s??ast?. Ve? ktor? zariadenie pou??vame viac ako osvetlenie?
Stmieva? od spolo?nosti Fibaro je v?aka svoj?m mal?m rozmerom mo?n? vlo?i? za ak?ko?vek vyp?na?.

Picture

Picture

In?tal?cia, ktor? nezbad?te

V?aka Z-Wave technol?gi? si ani tento modul nevy?aduje ?iadnu ?pravu V?ho domu. Nepotrebujete ?aha? drah? k?ble, b?ra? stenu a dokonca po in?tal?ci? ani upratova?. Modul sa jednoducho napoj? na existuj?cu kabel? a s dom?cim centrom komunikuje pomocou bezdr?tovej siete. Po spr?vnom pripojen? V?s u? od pou??vania del? len p?r klikov.

Postup in?tal?cie

Krok 1:
Tento modul je vhodn? ako pre dvoj tak aj pre troj k?blov? in?tal?ciu. Pod?a jednoduchej sch?my ho dok?e zapoji? ka?d? zru?nej?? kutil. Samozrejme, ak si nie ste ist?, po?iadajte o pomoc elektrik?ra. Po pripojen? modulu je e?te potrebn? prida? vyp?na? do syst?mu.

Picture

Picture

Krok 2:
Po tom, ako pripoj?te zariadenie na existuj?cu kabel?, bude potrebn? v syst?me stla?i? tla??tko na pridanie zariadenia a na module 3x stla?i? tla??tko. Po tomto syst?m zariadenie prid? a vy m??ete op? primontova? vyp?na? na stenu. Je to naozaj tak jednoduch?.

Osvetlenie u? nebude tak?, ako predt?m

To, ako sa bude osvetlenie vo va?om dome spr?va?, je len na V?s. V?aka senzorom, ktor? syst?m m??e obsahova?, je mo?n? nastavi? osvetlenie ?i u? na z?klade toho, ?e je niekto v miestnosti, alebo ak niekto prich?dza. To v?ak nie je z?aleka v?etko. Va?e osvetlenie m??e reagova? napr?klad na to, ak niekto zazvon? na V? zvon?ek. A to najlep?ie na tom celom je, ?e osvetlenie m??ete kombinova? s ?al??mi zariadeniami a vytv?ra? sc?ny. Napr?klad sc?na dom?ceho kina – po jej spusten? sa osvetlenie stlm? na 30 percent, zapne sa TV, zatiahn? sa ?al?zie a vy sa m??ete neru?ene pripravi? na sledovanie V?ho filmu.

Picture

Viac inform?ci? o inteligentn?ch domoch s protokolom Z-Wave n?jdete na www.btcomp.sk

Additional information

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “5x Stmieva? 2 Fibaro”

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *